Trampolina do sukcesu - wybij się na rynku pracy!

Skrócony opis: 

Wnioskodawca:               QS Zurich Sp. z o.o.
Tytuł:                               Trampolina do sukcesu - wybij się na rynku pracy!
Okres realizacji:               01.07.2019 - 30.06.2021
Obszar działania:             woj. wielkopolskie
Numer projektu:               RPWP.06.02.00-30-0037/18
 

O projekcie: 

Celem gł. P. jest podwyższenie lub nabycie kompetencji i kwalifikacji zaw. przez 240 os. bezrobotnych i biernych zaw. powyżej 29 r.ż. znajdujących się w
szczególnie trudnej sytuacji na RP (w tym os. długotrwale bezrobotne, OzN, os. powyżej 50 r.ż., os. o NK) z obszaru woj. WLKP w okresie 01/07/2019-30/06/2021.

Realizacja celu gł. nastąpi poprzez osiągnięcie celów szczegółowych m.in. tj.:
-zwiększenie poziomu um. poruszania się po RP 240 os. poprzez udział w poradnictwie zaw. i pośrednictwie pracy w okresie 01/07/2019-30/06/2021;
-zwiększenie poziomu um. zaw. 240 os. poprzez udział w szk. zaw. w okresie 01/09/2019-30/06/2021;
-nabycie praktycznych um. w miejscu pracy przez 96 os. poprzez realizację stażu zaw. w okresie 01/09/2019-30/06/2021.
Efektem wsparcia będzie uzyskanie kwalifikacji przez min. 192 UP (80%) oraz podjęcie pracy przez min. 108 UP (45%).
Gr. doc. P. stanowi 240 os. bezrobotnych i biernych zaw. (144K,96M) powyżej 29 r.ż. znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na RP z obszaru woj.
WLKP, z czego 20% UP stanowią mieszkańcy miast średnich (48UP).

UP są os. bezrobotne (192UP-115K,77M) i bierne zaw. (48UP-29K,19M) z następujących gr.:
-K (144UP)
-os. w wieku 50 lat i więcej (50UP-30K,20M)
-OzN (15UP-9K,6M)
-os. długotrwale bezrobotne (40UP-24K,16M)
-os. o NK (110UP-56K,54M)
Os. te stanowią 100% UP.

Wsparcie w P. obejmuje zindywidualizowaną ścieżkę pomocy uwzględniającą:
-identyfikację potrzeb UP, w tym diagnozowanie potrzeb szk. i możliwości doskonalenia zaw. oraz opracowanie lub aktualizację IPD (240 UP);
-poradnictwo zaw. w zakresie planowania rozwoju kariery zaw., w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zaw. (240 UP);
-kompleksowe i ind. pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zaw. zg. z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej os. (240 UP);
-realizację szk. w celu podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zaw. (240 UP);
-nabywanie lub uzupełnianie dośw. zaw. oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywanego zaw. (96 UP).
 

Grupa docelowa: 

Gr. doc. P. stanowi 240 os. bezrobotnych [OB] i biernych zaw. [OBZ] (144K,96M) powyżej 29 r.ż. znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na RP z obszaru woj. WLKP (os. uczące się, pracujące lub zamieszkujące na obszarze woj. WLKP w rozumieniu KC, a w przypadku os. bezdomnych – przebywające na tym obszarze) [KMa11], z czego 20% UP stanowią mieszkańcy miast średnich (48UP) [KP2]
 
UP są OB (192UP-115K,77M) i OBZ (48UP-29K,19M) z następujących gr.:
-K (144UP)
-os. w wieku 50 lat i więcej (50UP-30K,20M)
-OzN (15UP-9K,6M)
-os. długotrwale B (40UP-24K,16M)
-os. o NK (110UP-56K,54M)
Os. te stanowią 100% UP [KD2].
Gr. doc. zdefiniowano na podstawie diagnozy syt. Problemowej.

GŁ. BARIERY:
1)UP (OB/OBZ o NK):
-brak wyznaczonego kierunku rozwoju zaw. [RZ]
-nieznajomość RP i możliwości RZ
-brak motywacji do RZ
-brak kwalifikacji/dośw. zaw. wymaganego na RP
-ograniczenia finansowe na RZ
2)równościowe (K i M):
-stereotypowe podejście do płci (K rzadziej widziane na stanowiskach przypisywanych M i odwrotnie)
-kulturowe podejście do podziału obowiązków (K-opieka/dom, M-praca/biznes)
-ograniczone możliwości rozwoju zaw. z powodu opieki nad os. zależną lub obowiązków domowych (gł. K)
-nierówność w wynagradzaniu za pracę (K o 16% niższe niż M)
3)OzN:
-funkcjonalne wynikające z N (m.in. urbanistyczne, transportowe, w komunikowaniu, techniczne, architektoniczne)
-uprzedzenia/stereotypy (m.in. postrzeganie OzN jako os. słabszej/niezaradnej)
-ograniczona wiedza otoczenia dot. potrzeb i możliwości OzN
4)os. 50+:
-gorsze zdrowie fizyczne
-osłabiona pamięć
-bezsens podejmowanych działań akt. zaw.

GŁ. OCZEKIWANIA:
1)UP (OB/OBZ o NK):
-określenie ścieżki RZ
-zajęcia akt. w celu samodzielnego poszukiwania pracy
-udok. kwalifikacji zaw. zg. z wymaganiami pracodawców
-znalezienia atrakcyjnej pracy
-zdobycie akceptacji społecznej i satysfakcji zaw.
2)równościowe (K i M):
-elastyczny czas wsparcia
-refundacja kosztów opieki
3)OzN:
-realizacja działań w miejsca dostępnych dla OzN
-różnorodne formy kontaktu
-dostosowanie form pracy/materiałów do ind. potrzeb
4)os. 50+:
-dośw. kadra w pracy z os. 50+
-możliwość wydłużenia czasu wsparcia.
 

Rekrutacja: 

Rekr. etapowa (tworzona lista podst. i rezerwowa w celu zachowania ciągłości w przypadku rezygnacji UP).
Dok. rekr. (w tym reg. zawierający info. m.in. o sposobie składania dok./etapach oceny/kryteriach kwalifikowalności/os. prowadzących proces rekr.) dostępne w:
-biurze P. (woj. wlkp)
-na stronie www P. (WCAG 2.0)
-zgł. tel.

Różnorodne formy zgł. umożliwią dostępność do P. m.in. OzN i os. 50+.
Wymagane dok.:
-formularz zgł. (m.in. płeć/wiek/status na RP/wykszt./syt. gosp. dom.)
-deklaracja udziału w P.
-ośw. dot. kryteriów kwalifikowalności
-ośw. o przyjęciu do wiadomości info. o ochronie danych os. zg. z RODO
-zobowiązanie UP do przekazania info. na temat syt. po P.
-dla OzN: orzeczenie/ośw. o st. N zg. z ust. z 27.08.1997 o reh. zaw. i społ. oraz zatr. OzN i ust. z 19.08.1994 o ochronie zdr. psych.

Kryteria naboru:
Dostępu (0/1):
-wiek (powyżej 29 r.ż.)
-miejsce zamieszkania (woj. wlkp)
-status na RP (OB lub OBZ)
-przynależność do 1 z gr. defaworyzowanych (K/DB/OzN/NK/50+)
Premiujące (maks. 11 pkt.):
-przynależność do kolejnej z gr. defaryzowanych (+2 pkt. za każdą gr.)
-miejsce zamieszkania (miasta średnie) (+2 pkt.)
-byli UP celu temat. 9 RPO (+1 pkt.)

Na każdym etapie P. zastosowane zostaną działania r. szans, r. traktowania i niedyskryminacji.
Os. odp.: Specj. ds. promocji i rekrutacji P.
 

Rodzaje wsparcia: 

1.  Identyfikacja potrzeb, w tym diagnozowanie potrzeb szkoleniowych i możliwości doskonalenia zawodowego

P. zakłada objęcie wszystkich UP dor. zaw. połączonym z przygotowaniem IPD zg. ze standardem określonym w ust. o promocji zatrudnienia i instytucjach RP. Dla każdego z UP zostanie określona ścieżka wsparcia zg. z zidentyfikowanymi potrzebami UP m.in. poprzez diagnozowanie potrzeb szk.
i możliwości dosk. zaw. w regionie oraz oprac./aktualizację dla każdego z 240 UP IPD. Na podst. IPD dobierane będą ind. w zależności od potrzeb konkretnego UP kolejne formy wsparcia. Dla każdego z 240 UP przewidujemy średnio 5h dor. w formie spotkań ind. DZ-UP oraz średnio 1h monitoringu realizacji założeń IPD w czasie udziału UP w P. w formie dogodnej dla UP (pisemna korespondencja, ind. rozmowy, kontakt on-line) obejmującego analizę działań oraz weryfikację/modyfikację IPD

2. Poradnictwo zawodowe

Poradnictwo zaw. będzie formą wsparcia wspomagającego proces poszukiwania pracy zg. z potrzebami UP (szczegółowy zakres wsparcia określony na podst. IPD). Wsparcie będzie polegało m.in. na:
-udzieleniu pomocy w wyborze zaw. i miejsca zatr.;
-diagnozie potencjału i preferencji zaw.;
-analizie sytuacji zaw. z uwzględnieniem dośw. zaw., kwalifikacji, motywacji, uzdolnień, zainteresowań, predyspozycji zaw. oraz sytuacji materialnej i
rodzinnej;
-analizie możliwości rozwojowych i sposobu rozwiązania problemu zaw.;
-udzieleniu porad ind. w zakresie RP, podnoszenia kwalifikacji i możliwości przekwalifikowania.
Podczas poradnictwa poruszone zostaną również kwestie zwalczania stereotypów płci oraz umiejętności godzenia życia zaw. z rodzinnym w odniesieniu do sytuacji ind. UP.

3. Pośrednictewo pracy

Na każdym etapie P. 240 UP będzie miało zapewniony dostęp do usługi pośrednictwa pracy [PP]. Konsultacja z PP będzie mogła być realizowana w dogodnej formie dla UP (pisemna korespondencja, ind. rozmowy, kontakt on-line). Wsparcie polegało będzie na aktywnym poszukiwaniu ofert pracy zg. z profilem UP na podstawie IPD. Rolą PP będzie pomoc w wyszukiwaniu ofert, analizie kryteriów pracodawcy do możliwości UP oraz w nawiązaniu kontaktu z potencjalnymi pracodawcami. Taka metoda współpracy pozwoli UP na poznanie w praktyce oczekiwań pracodawców, metod poszukiwania pracy oraz analizowanie na bieżąco błędów, które UP do tej pory popełniał. Praca w systemie etapowym będzie opierała się na:
-regularnych spotkaniach z UP (3 spotkania x 1h) w celu analizy ogłoszeń, przedstawienia ofert oraz przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej;
-pracy własnej PP (1 spotkanie x 1h) w celu pozyskania ofert pracy zg. z potencjałem UP, nawiązania kontaktu z pracodawcami, utworzenia bazy ofert pracy oraz inicjowania konkretnych spotkań UP-pracodawca.

4. Szkolenia w celu podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych

Szk. mają na celu podniesienie, uzupełnienie lub zmianę kwalifikacji zaw. UP zg. z przeprowadzoną analizą IPD. Szk. będą zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem UP oraz zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego lub regionalnego RP [KD9]. Szk. realizowane w ramach P. będą
prowadziły do zdobycia kwalifikacji lub kompetencji w zawodach oczekiwanych przez pracodawców w woj. lub powiecie/powiatach, z których pochodzą UP lub w których planują podjąć zatr. (w oparciu o dane wynikające z badania zawodów deficytowych z badań PUP najbardziej aktualnych na dzień składania WoD bądź organizacji szk. lub analizy ofert pracodawców). UP zostaną oddelegowani na szk. zew., co pozwoli na pełne zindywidualizowanie wsparcia.

5. Staże zawodowe

Po zakończeniu szk. 96 UP, u których zostanie zidentyfikowana potrzeba tej formy wsparcia, zostanie objętych instrumentem pozwalającym na wykorzystanie w praktyce zdobytą wiedzę i umiejętności w ramach stażu [S]. S umożliwi UP zdobycie podstawowych umiejętności praktycznych związanych z wykonywanym zaw. oraz dośw. zaw. w celu zwiększenia jego szans na RP. S realizowany będzie zg. z zaleceniami Rady z 10.03.2014 w sprawie ram jakości staży (Dz. Urz. UE C 88 z 27.03.2014, str. 1) oraz z Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży. Skierowanie na S nastąpi na podstawie IPD.
S odbywać się będzie w oparciu o program z uwzględnieniem predyspozycji psychofizycznych i zdrowotnych, poziomu wykształcenia oraz dotychczasowych kwalifikacji zaw. UP. Program S będzie określał m.in.:
-nazwę zawodu lub specjalności, której program dotyczy;
-zakres zadań wykonywanych przez UP;
-rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji lub umiejętności zaw.;
-sposób potwierdzenia nabytych kwalifikacji lub umiejętności zaw.;
-opiekuna osoby objętej programem S. 2019-09-01 2021-06-30 Tak Nie
S odbywał się będzie na podstawie umowy, której stroną będzie co najmniej stażysta oraz podmiot przyjmujący na S. Umowa uwzględni podstawowe warunki przebiegu S, w tym okres trwania S, wysokość przewidywanego stypendium, program S, miejsce wykonywania prac, zakres obowiązków oraz dane opiekuna S.
Stażysta będzie wykonywał swoje obowiązki pod nadzorem opiekuna S, wyznaczonego na etapie przygotowań do realizacji programu S, który wprowadzi stażystę w zakres obowiązków oraz zapozna z zasadami i procedurami obowiązującymi w organizacji, w której realizowany będzie S, a także będzie monitorował realizację przydzielonego w programie S zakresu obowiązków i celów edukacyjno-zawodowych oraz udzieli informacji zwrotnej stażyście na temat osiąganych wyników i stopnia realizacji zadań. Na jednego opiekuna S nie będzie przypadać więcej niż 3 stażystów. Opiekun stażysty zostanie wyznaczany po stronie podmiotu przyjmującego na S. Podmiot przyjmujący na S wyda pisemną opinię zawierającą informacje o zadaniach zrealizowanych przez UP i pozyskanych przez niego umiejętnościach praktycznych. Beneficjent po zapoznaniu się z opinią pracodawcy, wyda zaświadczenie o odbyciu S. Oryginały dok. zwrócone zostaną UP, natomiast kopie będą stanowiły dok. P. beneficjenta.
UP w ramach S otrzymają:
-stypendium stażowe
-pokrycie kosztów związanych z odbywaniem S (w tym ubezpieczenie, badania lekarskie, kurs BHP, odzież ochronna)
-zwrot kosztów przejazdu (50%)
-zwrot kosztów opieki (10%)

Harmonogram realizacji: 

1. Szkolenie: Specjalista ds. finansów, grupa I, rozpoczęcie szkolenia: 03 października 2019, zakończenie szkolenia: 18 października 2019, miejsce realizacji szkolenia: Aleje 1 Maja 10, 62-510 Konin, godziny realizacji szkolenia: 8.30 - 15.00.
2. Szkolenie: Specjalista ds. finansów, grupa II, rozpoczęcie szkolenia: 21 października 2019, zakończenie szkolenia: 06 listopada 2019, miejsce realizacji szkolenia: Aleje 1 Maja 10, 62-510 Konin, godziny realizacji szkolenia: 8.30 - 15.00.
3. Szkolenie: Pracownik ds. rachunkowości i księgowości, grupa III, rozpoczęcie szkolenia: 04 listopada 2019, zakończenie szkolenia: 20 listopada 2019, miejsce realizacji szkolenia: Zegarowa 12, 62-600 Koło, godziny realizacji szkolenia: 8.30 - 15.00.
4. Szkolenie: Pracownik ds. rachunkowości i księgowości, grupa IV, rozpoczęcie szkolenia: 02 grudnia 2019, zakończenie szkolenia: 17 grudnia 2019, miejsce realizacji szkolenia: Zegarowa 12, 62-600 Koło, godziny realizacji szkolenia: 8.30 - 15.00.
5. Szkolenie: Pracownik ds. rachunkowości i księgowości, grupa V, rozpoczęcie szkolenia: 10 lutego 2020, zakończenie szkolenia: 25 lutego 2020, miejsce realizacji szkolenia: Zegarowa 12, 62-600 Koło, godziny realizacji szkolenia: 8.30 - 15.00
6. Szkolenie zdalne: Pracownik ds. rachunkowości i księgowości, grupa VI, rozpoczęcie szkolenia: 06 kwietnia 2020, zakończenie szkolenia: 22 kwietnia 2020, miejsce realizacji szkolenia: Szkolenie zdalne realizowane za pośrednictwem systemu ClickMeeting, godziny realizacji szkolenia: 7.45 - 13.45. link w celu monitorowania możliwy do uzyskania pod mailem projektowym. 
7. Szkolenie: Spedytor, specjalista ds. logistyki, grupa VII, rozpoczęcie szkolenia: 01 czerwca 2020, zakończenie szkolenia: 18 czerwca 2020, miejsce realizacji szkolenia: Zegarowa 9, 62-600 Koło, godziny realizacji szkolenia: 8.30 - 15.00
8. Szkolenie: Spedytor, specjalista ds. logistyki, grupa VIII, rozpoczęcie szkolenia: 20 sierpnia 2020, zakończenie szkolenia: 04 września 2020, miejsce realizacji szkolenia: Zegarowa 9, 62-600 Koło, godziny realizacji szkolenia: 8.30 - 15.00
9. Szkolenie: Specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji, grupa IX, rozpoczęcie szkolenia: 10 września 2020, zakończenie szkolenia: 25 września 2020, miejsce realizacji szkolenia: Zegarowa 12, 62-600 Koło, godziny realizacji szkolenia: 8.30 - 15.00
10. Szkolenie: Specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji, grupa X, rozpoczęcie szkolenia: 28 września 2020, zakończenie szkolenia: 13 października 2020, miejsce realizacji szkolenia: Zegarowa 12, 62-600 Koło, godziny realizacji szkolenia: 8.30 - 15.00
11. Szkolenie: Specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji, grupa XI, rozpoczęcie szkolenia: 12 listopada 2020, zakończenie szkolenia: 27 listopada 2020, Szkolenie zdalne realizowane za pośrednictwem systemu ClickMeeting, godziny realizacji szkolenia: 8.00 - 14.30
12. Szkolenie: Specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji, grupa XII, rozpoczęcie szkolenia: 3 grudnia 2020, zakończenie szkolenia: 18 grudnia 2020, Szkolenie zdalne realizowane za pośrednictwem systemu ClickMeeting, godziny realizacji szkolenia: 8.00 - 14.30
13. Szkolenie: Specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji, grupa XIII, rozpoczęcie szkolenia: 7 stycznia 2021, zakończenie szkolenia: 22 stycznia 2021, Szkolenie zdalne realizowane za pośrednictwem systemu ClickMeeting, godziny realizacji szkolenia: 8.00 - 14.30
14. Szkolenie: Pracownik ds. rachunkowości i księgowości, grupa XIV, rozpoczęcie szkolenia: 22 luty 2021, zakończenie szkolenia: 09 marca 2021, Szkolenie zdalne realizowane za pośrednictwem systemu ClickMeeting, godziny realizacji szkolenia: 8.00 - 14.30
15. Szkolenie: Spedytor, specjalista ds. logistyki grupa XV, rozpoczęcie szkolenia: 08 kwietnia 2021, zakończenie szkolenia: 23 kwietnia 2021, Szkolenie zdalne realizowane za pośrednictwem systemu ClickMeeting, godziny realizacji szkolenia: 8.00 - 14.30
16. Szkolenie: Spedytor, specjalista ds. logistyki grupa XVI, rozpoczęcie szkolenia: 26 kwietnia 2021, zakończenie szkolenia: 12 maja 2021, Szkolenie zdalne realizowane za pośrednictwem systemu ClickMeeting, godziny realizacji szkolenia: 8.00 - 14.30

Definicje pojęć stosowanych w projekcie: 

WYJAŚNIENIE NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANYCH SKRÓTÓW:
QS - QS Zurich Sp. z o.o.
P - projekt
UP - uczestnik projektu
K - kobieta
M - mężczyzna
OB - osoba bezrobotna
OBD - osoba długotrwale bezrobotna
OBZ - osoba bierna zawodowo
OzN - osoba z niepełnosprawnościami
NK - osoba o niskich kwalifikacjach
RP - rynek pracy
szk. - szkolenia
dor. - doradztwo
akt. zaw. - aktywizacja zawodowa
dośw. zaw. - doświadczenie zawodowe
um. - umiejętności
woj. WLKP - województwo wielkopolskie
WoD - wniosek o dofinansowanie
KMa - kryteria merytoryczna I stopnia
KD - kryteria dostępu
KP - kryteria premiujące
 

Rozeznanie rynku: 

Dokumenty związane z realizacją zasady konkurencyjności i rozeznania rynku znajdują się 

na stronie www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl 

Zachęcamy potencjalnych Wykonawców do współpracy! 

Kontakt: 

QS Zurich Sp. z o.o.
Biuro projektu na terenie woj. wielkopolskiego: 
ul. Aleje 1 Maja 10, 
62-510 Konin
tel. +48 63 222 75 00
e-mail: konin@qszurich.pl

Siedziba firmy: 
ul. Słupska 6a
02-495 Warszawa
tel: +48 22 651 74 88