Buduj swoją ścieżkę kariery z POWER-em!

Skrócony opis: 

Wnioskodawca:              QS Zurich Sp. z o.o.
Tytuł:                               Buduj swoją ścieżkę kariery z POWER-em!          
Okres realizacji:             od: 2022-01-01 do: 2023-06-30 
Obszar działania:           mazowieckie, małopolskie, wielkopolskie 
Numer projektu:             POWR.01.05.01-00-0066/20  

O projekcie: 

Wsparciem w projekcie zostanie objętych 300 os. w wieku powyżej 18 r.ż., pozostających bez zatrudnienia, w tym 240 OzN i 60 osób biernych zawodowo z powodu choroby.
Uczestnikami projektu będą osoby zamieszkujące w woj.mazowieckim, małopolskim, wielkopolskim.
Min. 40% uczestników projektu (tj. min. 120 os.) będzie pochodziło z obszarów wiejskich.
Celem głównym projektu jest zwiększenie do 30.06.2023 r. poziomu zatrudnienia 240 niepracujących osób z niepełnosprawnościami i 60 osób biernych zawodowo z
powodu choroby poprzez realizację indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowej oraz poprawę sytuacji na rynku pracy.
Wsparcie uczestników projektu będzie prowadzone zgodnie z wymogami dokumentacji naboru.
Dla każdego UP zostanie opracowany IPD.
Wsparcie będzie uwzględniało ocenę stanu zdrowia w kontekście możliwości podjęcia aktywności zawodowej.
Na podst.analizy UP zostaną zaproponowane odpowiednie formy wsparcia w projekcie (min.2).
Realizowane w projekcie wsparcie przyczyni się do aktywizacji zawodowej uczestników projektu oraz poprawy sytuacji na otwartym rynku pracy.
Działania będą realizowane zgodnie ze standardami wskazanymi w załączniku do dokumentacji naboru oraz w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z
udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.
Uczestnikom mogą zostaną zaproponowane instrumenty, dla których nie zostały opracowane standardy w dokumentacji naboru, jeżeli będzie tego wymagała
ścieżka wsparcia określona w IPD.
Zakłada się, że pozostający bez zatrudnienia uczestnicy projektu podejmą zatrudnienie spełniające wymogi określone w dokumentacji naboru oraz utrzymają
je przez okres min. 3 miesięcy. W projekcie zakłada się realizację minimalnych poziomów efektywności zatrudnieniowej, tj. min. 24%.

Grupa docelowa: 

Uczestnikami projektu będzie ogółem 300 os.powyżej 18r.ż.,pozostających bez zatrudnienia,w tym:
I) 240 osób z niepełnosprawnościami 
II) 60 osób biernych zawodowo z powodu choroby 
Co najmniej 40% UP (tj. min. 120 os.) będzie pochodziło z obszarów wiejskich (zg.z definicją obszarów wiejskich wg DEGURBA zawartą w regulaminie naboru)
Przynależność do grupy docelowej określana jest w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie.
Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących (zgodnie z rozumieniem Kodeksu Cywilnego) na terenie woj.mazowieckiego, małopolskiego i wielkopolskiego
 

Rekrutacja: 

Rekrutacja prowadzona jest w trybie ciągłym w okresie I-XII 2022 (lub do pozyskania założonej liczby UP) na terenie województwa mazowieckiego, małopolskiego i wielkopolskiego zgodnie z zasadą
rzetelności, przejrzystości, bezstronności, równości szans, w tym płci i niedyskryminacji
Rekrutację prowadzi Komisja Rekrutacyjna: Koordynator projektu, Specjalista ds.rekrutacji i wsparcia, psycholog/doradca zaw.

Kryteria naboru: 

PROCES OCENY ZGŁOSZEŃ:
I.OCENA FORMALNA:
a) kompletność danych
b) wymagane oświadczenia i podpisy
c) ocena przynależnpsci do grupy docel.-weryfk.spełnienia kryt.formal.(wszystkie łącznie):
1. wiek powyżej 18 roku życia 
2. zamieszkanie na terenie woj.mazowowieckiego, małopolskiego lub wielkopolskiego (na podstawie oświadczenia uczestnika) 
3. status osoby pozostającej bez pracy [oświadczenie /zaświadczenie PUP/ zaświadczenie z ZUS o braku odprowadzanych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne)
4. status OzN [orzeczeczenie o stopniu niepełnosprawności /dokumenty poświadczające stan zdrowia wydane przez lekarza] lub OBZCH [dokumenty potwierdzające okres zwolnienia
lekarskiego/zaświadczenie lekarskie potwierdzające okres choroby]
KD poinform.(pocztą i/lub telef.) o wyniku oceny formal.Możliwość jednoraz.uzupełn./poprawy dokum.

II.OCENA STRATEG.(dodatk.punkty):
os.ze znacznym st.niepełnospr.+10 [orzecz.o st.niepełnospr.]
● os.z niepełnospr.sprzężoną +10 [jw./dokum.poświad.stan zdrowia wyd.przez lekarza]
● os.z umiarkowanym st.niepełnospr.+8 [orzecz.o st.niepełnospr.]
● os.zamieszkujące obszary wiejskie +6 [oświad.KD]
● os.o niskich kwalifikacjach (max.do ISCED 3 włącznie) +5 [oświad.KD]
● os.pozostające bez zatrudnienia pow.12 m-cy +5 [oświad.KD/zaświad.PUP]
● os.bez doświadczenia zaw.+5 [oświad.KD]
● K +5 [FZ]

Rodzaje wsparcia: 

Aktywizacja zawodowa niepracujących osób z niepełnosprawnościami: 
dla każdego UP zostanie oprac.diagnoza wraz z określeniem zestawu działań mających doprowadzić do jego aktywizacji w formie IPD lub innego
dokum.pełniącego analog.funkcję z uwzgl.predyspozycji i stanu zdrowia danej osoby w zakresie
doboru wsparcia i przyszłej ścieżki zawod.Każdy UP zostanie objęty min.2 formami wsparcia
wynik.z oprac.IPD (UP otrzyma tyle form wsparcia,ile jest mu potrzebnych zg.z oprac.na
podst.analizy potrzeb IPD).

Celem proj.jest,aby każdy UP został doprowadzony do zatrudnienia spełniającego wymogi
określ.w dokum.naboru,które zostanie następnie utrzymane przez min.3 m-ce.
W przyp.realiz.wsparcia w formie szkoleń,są one zg.ze zdiagnoz.potrzebami i potencjałem UP
oraz zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokal.lub regional.rynku pracy 
W przyp.wsparcia w proj.os.pełniących funkcje opiekuńcze(nad dzieckiem/inną os.wymagającą
wsparcia w codziennym funkcjonowaniu) beneficjent zapewni możliwość sfinans.kosztów opieki
poprzez przyznanie tego wsparcia towarzyszącego w trakcie udziału danej osoby w proj.
 

Harmonogram realizacji: 

Rekrutacja do projektu trwa od 1 marca 2022. 
Zapraszamy chętne osoby do udziału w projekcie. 
Harmonogram działań w projekcie znajduje się w ząłączniku na dole strony. 

Kontakt: 

Biuro Projektu:
ul. Stawy 12 lok. 43
02-467 Warszawa
tel. 22 65 74 88
e-mail: biuro@qszurich.pl