Strategiczny rozwój przedsiębiorstw z województwa mazowieckiego

Skrócony opis: 

Wnioskodawca:     Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Wyszkowie, Partner Projektu: QS Zurich Sp. z o.o.
Tytuł:                     Strategiczny rozwój przedsiębiorstw z województwa mazowieckiego
Okres realizacji:    od 01.09.2016 do 31.08.2018
Obszar działania:  woj. mazowieckie
Numer projektu:    POWR.02.02.00-00-0002/16

O projekcie: 

Wsparcie w projekcie skierowane jest do 120  mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które:

 • w 100% należą do przedsiębiorstw działających w tym samym regionie: MAZOWIECKIE
 • nie posiadają strategii lub planu rozwoju, tj. nie posiadają dokumentu o określonym horyzoncie czasowym, podpisanego przez kierownictwo przedsiębiorstwa, który określałby cele i mierniki celów, które mają być osiągnięte.

 
Głównym celem projektu jest wyższa o 120 liczba MMSP działających na terenie woj.mazowieckiego, która wykorzysta do 31.08.2018 wsparcie w opracowaniu planów rozwojowych określających zakres działań niezbędnych do zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb rozwojowych, a tym samym pozwalających na efektywne wykorzystanie systemu RUR.
 
Rezultatem projektu będzie objęcie 120 przedsiębiorstw z sektora MMŚP wsparciem oraz opracowanie analizy potrzeb rozwojowych dla tych przedsiębiorstw.
 
Okres realizacji projektu: 1.09.2016-31.08.2018
 
Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (wysokość dofinansowania wynosi 935 093,16 zł).

Grupa docelowa: 

Projektem zostaną objęte:

 • 102 mikroprzedsiębiorstwa
 • 14 małych przedsiębiorstw zatrudniających do 25 pracowników
 • 4 małe przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 26 pracowników

Przedsiębiorstwa objęte projektem:

 • w 100% należą do przedsiębiorstw działających w tym samym regionie: MAZOWIECKIE
 • nie posiadają strategii lub planu rozwoju, tj. nie posiadają dokumentu o określonym horyzoncie czasowym, podpisanego przez kierownictwo przedsiębiorstwa, który określałby cele i mierniki celów, które mają być osiągnięte.

 
Za przedsiębiorcę działającego w danym regionie będzie uważany przedsiębiorca, który posiada:

 • siedzibę zgodnie z dokumentem rejestrowym na terenie danego regionu;
 • struktury organizacyjne na terenie danego regionu, np. filie, oddziały, zakłady produkcyjne, przedstawicieli handlowych, itp.;
 • dostawców lub odbiorców na terenie danego regionu.

 

Rekrutacja: 

Rekrutacja przedsiębiorców do projektu prowadzona w terminie 01/09/2016 – 30.11.2017.
Dokumenty rekrutacyjne dostępne:

 1. w biurze projektu: ul. Białostocka 9, 07-200 Wyszków, czynne w godzinach: 8:00-16:00
 2. na stronie www projektu: www.projektyunijne.qszurich.pl
 3. mailowo po zgłoszeniu telefonicznym:  29 742 54 01

Chęć udziału w rekrutacji należy zgłosić osobiście w biurze projektu, mailowo lub telefonicznie. Potwierdzeniem udziału w rekrutacji będą wypełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne (możliwość złożenia osobistego w biurze projektu, pocztą tradycyjną, kurierem, mailowo).
 
Dokumenty rekrutacyjne (do pobrania):

 1. Formularz zgłoszeniowy (PDF)
 2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (PDF)
 3. Regulamin rekrutacji (PDF)
 4. Wzór umowy (PDF)

 Warunkiem kwalifikowalności uczestników projektu będzie spełnienie przez niego kryterium kwalifikowalności (potwierdzone odpowiednimi dokumentami) i uzyskanie danych potrzebnych do monitorowania wskaźników kluczowych oraz przeprowadzenia ewaluacji.
 

Kryteria naboru: 

Dostępu (obowiązkowe) – udział w projekcie możliwy jedynie przy spełnieniu wszystkich kryteriów dostępu:

 1. status MMSP
 2. obszar działania na terenie woj. mazowieckiego
 3. brak opracowanej strategii/planu rozwoju
 4. zgodność z przepisami o pomocy de minimis/publicznej, kwalifikowalność przedsiębiorcy do otrzymania pomocy
 5. zobowiązanie przedsiębiorcy do poniesienia 10% kosztów usługi doradczej

Premiujące (dodatkowe):

 1. Motywacja do udziału w P. na podstawie rozmów z kadrą kierowniczą/właścicielem przedsiębiorstwa, stopień zaangażowania w realizację projektu (5pkt)
 2. Przedsiębiorstwa zarządzane przez kobiety (4 pkt)

Wszystkie działania w ramach projektu będą dostępne dla wszystkich osób, w tym również dostosowane do zidentyfikowanych potrzeb osób niepełnosprawnych. Możliwość przystąpienia osób niepełnosprawnych do projektu ze względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności oceniana będzie indywidualnie na etapie rekrutacji.

Dokumenty wymagane w przypadku zakwalifikowania uczestnika do projektu:

 1. Umowa
 2. Oświadczenia dotyczące spełnienia kryteriów kwalifikowalności wraz z załącznikami (informacje o przedsiębiorstwie np. KRS, CEIDG)
 3. Deklaracja chęci uczestnictwa w projekcie
 4. Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości informacji, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2014r.poz.1182,z późn.zm)
 5. Zobowiązanie osoby fizycznej do przekazania informacji na temat sytuacji po opuszczeniu projektu

   

  Rodzaje wsparcia: 

  1. Opracowanie analizy potrzeb rozwojowych MMSP (z uwzględnieniem pracowników w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, w tym pracowników w wieku 45+ - o ile dotyczy), którzy nie posiadają planu lub strategii rozwoju, w tym przygotowanie propozycji planów rozwojowych określających zakres działań niezbędnych do zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb rozwojowych, w tym pozwalających na efektywne wykorzystanie podmiotowych systemów finansowania w regionach
  • Opis przedsiębiorstw na podstawie analizy 4 perspektyw jego funkcjonowania: finansowego, rynku, procesów wewnętrznych i schematu organizacji pracy, infrastruktury (nauki i rozwoju). W przypadku mikro i małych przedsiębiorstw zatrudniających do 25 pracowników, diagnoza będzie dotyczyć min.2 z 4 perspektyw, w tym zawsze zawsze „Infrastruktury (nauki i rozwoju)”, który swoim zakresem obejmuje diagnozę zasobów ludzkich. Cele strategiczne formułowane z perspektywą minimum trzyletnią.
  • Analiza SWOT przeprowadzona w kontekście perspektyw, w których została przeprowadzona diagnoza. Rekomendacje będą się odnosić do potencjału ZL niezbędnych do realizacji wizji przedsiębiorstwa i osiągnięcia zamierzonych celów. W przypadku problemów zidentyfikowanych w obszarze ZZL zostanie przeprowadzona pogłębiona analiza dotycząca przyczyn ich występowania. Analiza z uwzględnieniem pracowników w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, w tym pracowników w wieku 45+(o ile dotyczy).
  • Opisanie misji dla poszczególnych stanowisk na bazie zdobytych informacji ,badania wykonywane na poszczególnych stanowiskach, wymagane na stanowiskach kompetencje i kwalifikacje, oczekiwane cele i rezultaty pracy.

   
  2) Przygotowanie planu rozwojowego i doradztwo w zakresie wdrożenia PR, w tym identyfikacja minimalnych parametrów usług i identyfikacja potencjalnych dostawców usług

  • Opracowanie Planu Rozwoju (PR). PR zawierać będzie: cele wraz ze wskazówkami dla przedsiębiorstw, jakie działania należy podjąć, aby je osiągnąć. Cele PR spójne z celami organizacji, a ich osiągnięcie przyczyniać się będzie do osiągnięcia jej celów. Opis zalecanych działań będzie zawierać informacje o potrzebnych zasobach do ich wdrożenia: finansowych, ludzkich, rzeczowych; harmonogram podejmowania działań, bez określania kolejnych dat, ale z określeniem czasu koniecznego na przeprowadzenie działań i ich sekwencji. Plany Rozwojowe opracowywane z perspektywą 2letnią.
  • Doradztwo w zakresie wdrożenia PR. Będzie obejmowało także: przekazanie wiedzy niezbędnej do samodzielnego posługiwania się PR i wdrożenia wynikających z niego zaleceń. Bieżący monitoring wdrożenia PR w okresie trwania projektu.
  • Analiza dostępności usług rozwojowych z perspektywy przygotowanego PR dla przedsiębiorstwa. Na potrzeby wsparcia przedsiębiorców - identyfikacja możliwości zakontraktowania usług, które zaspokoją m.in. potrzeby edukacyjne przedsiębiorstw.

   
  3) Agregacja zidentyfikowanych potrzeb rozwojowych
   
  Na podstawie analiz potrzeb rozwojowych w przedsiębiorstwach objętych wsparciem w projekcie, dokonana zostanie agregacja potrzeb edukacyjnych na poziomie projektu w formie raportów przeprowadzonych 2 razy w trakcie trwania projektu. Raport zawierał będzie informacje na temat każdego z przedsiębiorstw objętych wsparciem i jego potrzeb rozwojowych.
   
  4) Opracowanie analizy faktycznej dostępności usług w regionie (woj. mazowieckie) dla MMSP i - o ile dotyczy - podejmowanie działań interwencyjnych
   
  W trakcie przygotowywania Planów Rozwojowych Doradca będzie identyfikował usługi edukacyjne, które przyczynią się do osiągnięcia założonych rezultatów Planu Rozwojowego. Na podstawie tej pracy zostanie przygotowana analiza dostępności usług dla MMSP.
   
  5) Upowszechnianie wśród interesariuszy wiedzy o zdiagnozowanych potrzebach lub barierach rozwojowych, które wykraczają poza bezpośredni zakres wsparcia w RUR i podejmowanie działań wdrożeniowych lub interwencji koniecznych do ich zaspokojenia (mainstreaming potrzeb rozwojowych)
   
  Upowszechnianie wiedzy o zdiagnozowanych potrzebach dotyczy informowania interesariuszy o tym, jakie potrzeby rozwojowe przedsiębiorstw zostały zidentyfikowane w projekcie. Wykorzystywane będą zagregowane analizy potrzeb rozwojowych wszystkich przedsiębiorstw.

  Definicje pojęć stosowanych w projekcie: 

  Plan Rozwojowy – dokument będący efektem pracy doradców,angażowanych w projekcie przez Beneficjenta lub Partnera, we współpracy z przedsiębiorcą i jego pracownikami.

   

  Kontakt: 

  Biuro Projektu:
  Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Wyszkowie
  ul. Białostocka 9
  07-200 Wyszków
  tel. +48 29 742 54 01
   
  Partner Projektu:
  QS Zurich Sp. z o.o.
  ul. Słupska 6a
  02-495 Warszawa
  tel: +48 22 651 74 88