Komunikat o błędzie

  • Warning: file_put_contents() [function.file-put-contents]: Only 0 of 765 bytes written, possibly out of free disk space w file_unmanaged_save_data() (linia 1962 z /includes/file.inc).
  • Nie udało się utworzyć pliku.

Proces aktywizacji zawodowej bodźcem do zatrudnienia!

Skrócony opis: 

Wnioskodawca:       QS Zurich Sp. z o.o.
Tytuł:                        Proces aktywizacji zawodowej bodźcem do zatrudnienia !
Okres realizacji:       01.07.2016 - 30.06.2018 (24 miesiące)
Obszar działania:    woj. małopolskie (powiaty: myślenicki, proszowicki, miechowski, wadowicki, oświęcimski, nowotarski, brzeski, gorlicki, tarnowski, chrzanowski, olkuski, tatrzański, nowosądecki, limanowski, dąbrowski).
Numer projektu:      RPMP.08.02.00-12-0118/15

O projekcie: 

Projekt skierowany jest do 192 uczestników/czek projektu w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy z obszaru województwa małopolskiego. Do udziału w projekcie zapraszamy osoby powyżej 50 roku życia oraz osoby z niepełnosprawnościami, w tym:
-osoby długotrwale bezrobotne
-osoby o niskich kwalifikacjach
-osoby opiekujące się osoba zależnymi
-kobiety

Dzięki realizacji zaplanowanego wsparcia zostanie osiągnięty cel główny projektu jakim jest wyższy poziom aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 192 osób w wieku 30 lat i więcej bezrobotnych i biernych zawodowo z terenu województwa małopolskiego (powiaty, w których wysokość stopy bezrobocia przekracza średnią dla województwa małopolskiego) w okresie 01/07/2016-30/06/2018 poprzez kompleksowe działania aktywizacji zawodowej uwzględniające indywidualne potrzeby uczestników.

Rezultatem podjętych działań będzie uzyskanie kwalifikacji oraz podjęcie pracy, łącznie z prowadzeniem działalności na własny rachunek po opuszczeniu programu przez uczestników objętych wsparciem.

Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (wysokość dofinansowania wynosi 1 739 064,20 zł, w tym dofinansowanie UE równe 1 556 004,81 zł).

Regulamin projektu (PDF)

Grupa docelowa: 

Projektem zostanie objęte 192 osoby (110 kobiet, 82 mężczyzn), w tym:
• 164 osoby bezrobotne
• 28 osób biernych zawodowo

• 162 osoby powyżej 50 roku życia
• 30 osób z niepełnosprawnościami

• 100 osób o niskich kwalifikacjach
• 54 osoby długotrwale bezrobotne
• 24 osoby opiekujące się osobami zależnymi

Uczestnikami projektu będą osoby fizyczne bezpośrednio korzystające z interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wsparcie osób będących właścicielami lub posiadaczami samoistnymi lub zależnymi nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych <2ha przeliczeniowe lub osób będących współmałżonkami tych osób, a także osób będących domownikami, podlegających ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu stałej pracy w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych <2 ha przeliczeniowe, które posiadają status osoby bezrobotnej, jest ukierunkowane na podjęcie zatrudnienia poza rolnictwem i ma na celu przejście z systemu ubezpieczeń społecznych rolników do ogólnego systemu ubezpieczeń społecznych.

Rekrutacja: 

Rekrutacja uczestników do projektu prowadzona w terminie 01/07/2016 – 31/03/2018.
Dokumenty rekrutacyjne dostępne:
1) w biurze projektu  
2) w siedzibie firmy
3) na stronie www projektu: www.projektyunijne.qszurich.pl
4) mailowo po zgłoszeniu telefonicznym

Chęć udziału w rekrutacji należy zgłosić osobiście w biurze projektu, mailowo lub telefonicznie. Potwierdzeniem udziału w rekrutacji będą wypełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne (możliwość złożenia osobistego w biurze projektu, pocztą tradycyjną, kurierem, mailowo).

Dokumenty rekrutacyjne (do pobrania):

1) Formularz rekrutacyjny (PDF)
2) Formularz spełnienia kryteriów kwalifikowalności (PDF)
3) Ankieta uwzględniająca sytuację osobistą, domową i zawodową z dyspozycyjnością danego uczestnika projektu (PDF)
4) Arkusz diagnostyczny badający potrzeby osób niepełnosprawnych * (PDF)

Warunkiem kwalifikowalności uczestników projektu będzie spełnienie przez niego kryterium kwalifikowalności (potwierdzone odpowiednimi dokumentami) i uzyskanie danych potrzebnych do monitorowania wskaźników kluczowych oraz przeprowadzenia ewaluacji, a także zobowiązanie osoby fizycznej do przekazania informacji na temat jej sytuacji po opuszczeniu projektu. Kwalifikowalność uczestników projektu potwierdzona będzie na etapie rekrutacji i weryfikowana przed udzieleniem pierwszego wsparcia w ramach projektu.

Kryteria naboru: 

Dostępu (obowiązkowe) – udział w projekcie możliwy jedynie przy spełnieniu wszystkich kryteriów dostępu:
1) Wiek – 30 lat i więcej
2) Miejsce zamieszkania - powiaty: myślenicki, proszowicki, miechowski, wadowicki, oświęcimski, nowotarski, brzeski, gorlicki, tarnowski, chrzanowski, olkuski, tatrzański, nowosądecki, limanowski, dąbrowski
3) Status na rynku pracy - osoba bezrobotna lub bierna zawodowo
4) Przynależność do odpowiedniej grupy - osoby powyżej 50 roku życia lub osoby niepełnosprawne
Premiujące (dodatkowe):
1) Przynależność do odpowiedniej grupy :
- osoby powyżej 50 roku życia lub osoby niepełnosprawne (punkty dodatkowe przyznane w ramach kategorii, która została wykluczona w ramach kryterium dostępu) – 0/2 punkty
- osoby długotrwale bezrobotne – 0/2 punkty
- osoby o niskich kwalifikacjach – 0/2 punkty
- kobiety – 0/2 punkty
2) Stopień motywacji - oceniany na podstawie rozmowy indywidualnej pozwalającej ocenić chęć rozwoju zawodowego w kierunku oferowanych działań – 0-15 punktów

Wszystkie działania w ramach projektu będą dostępne dla wszystkich osób, w tym również dostosowane do zidentyfikowanych potrzeb osób niepełnosprawnych. Specyficzne potrzeby osób niepełnosprawnych będą brane pod uwagę przy opracowywaniu Indywidualnego Planu Działania dla każdego uczestnika. Możliwość przystąpienia osób niepełnosprawnych do projektu ze względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności oceniana będzie indywidualnie na etapie rekrutacji - w razie konieczności uwzględnienia specjalnych potrzeb osób niepełnosprawnych zostanie uruchomiony mechanizm racjonalnych usprawnień dla uczestników.

Dokumenty wymagane w przypadku zakwalifikowania uczestnika do projektu:

1) Umowa
2) Oświadczenie dotyczące spełnienia kryteriów kwalifikowalności wraz z załącznikami (np. dokument potwierdzający status na rynku pracy, posiadane wykształcenie)
3) Deklaracja chęci uczestnictwa w projekcie
4) Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości informacji, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych os(Dz.U.z 2014r.poz.1182,z późn.zm)
5) Zobowiązanie osoby fizycznej do przekazania informacji na temat sytuacji po opuszczeniu projektu
6) Orzeczenie/zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i ustawy z dnia 19.08.1994 o ochronie zdrowia psychicznego*

*dotyczy osób niepełnosprawnych

Rodzaje wsparcia: 

Wsparcie w ramach projektu uwzględnia obligatoryjnie dla każdego uczestnika:
1) identyfikacja indywidualnych potrzeb

  • 10 godzin doradztwa w formie indywidualnych spotkań doradczych
  • 10 godzin monitoringu opracowanego indywidualnego planu działania
  • W ramach doradztwa zostanie opracowany indywidualny plan działania na podstawie przeprowadzonej analizy sytuacji każdego z uczestników. Na każdym etapie realizacji projektu uczestnik będzie miał możliwość konsultacji postępów realizowanych działań, czy modyfikacji planu zgodnie z aktualną sytuacją.

2) pośrednictwo pracy

  • dostępne na każdym etapie realizacji projektu
  • Pośrednictwo pracy ma na celu znalezienie odpowiedniego zatrudnienia. Konsultacje z pośrednikiem mogą odbywać się w dogodnej formie dla uczestnika (spotkania indywidualne, rozmowy telefoniczne, konsultacji online, korespondencja pisemna) .

3) poradnictwo zawodowe

  • poradnictwo indywidualne (liczba godzin zależna do indywidualnego planu działania)
  • poradnictwo grupowe (16h poradnictwa w grupie 12-osobowej)
  • Poradnictwo pozwoli uczestnikom na poznanie własnej osoby, predyspozycji zawodowych oraz potencjału, który można wykorzystać na rynku pracy. Uczestnicy będą mieli szansę poznać charakterystykę aktualnego rynku pracy, stworzyć odpowiednie dokumenty aplikacyjne i przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej.  

oraz opcjonalnie w zależności od wyników indywidualnego planu działania:
1) szkolenia prowadzące do podniesienie, uzupełnienia, zmiany
12 dni x 8h szkolenia w grupach 12-osobowych
Szkolenia mają na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy.
W ramach realizowanych szkoleń uczestnicy otrzymają:
1)materiały szkoleniowe
2)wyżywienie
3)stypendium szkoleniowe
Dodatkowo istnieje możliwość zwrotu kosztów przejazdu lub organizacji noclegów miejscu realizacji szkolenia.
Szkolenie zakończy się egzaminem, po którym uczestnik otrzyma certyfikat uzyskanych kwalifikacji.
2) staż zawodowy
3 miesiące
3 miesięczny staż umożliwi nabycie uczestnikom projektu zdobycie podstawowych umiejętności praktycznych wymaganych do wykonywania zawodu, do którego posiada odpowiednie predyspozycje oraz doświadczenia zawodowego w celu zwiększenia jego szans na znalezienie zatrudnienia.
3) poradnictwo z zakresu organizacji opieki nad osobami zależnymi
poradnictwa w grupie 12-osobowej
W celu pomocy uczestnikom w organizacji życia zawodowego z prywatnym przeprowadzone zostanie poradnictwo umożliwiające uczestnikom podzielenie się własnym doświadczeniem oraz wypracowanie metod, które umożliwią dzielenie obowiązków domowych/opiekuńczych z wykonywaniem pracy zawodowej.
4) wsparcie motywacyjne psychologa
dostępne na każdym etapie realizacji projektu
W przypadku słabej motywacji do podejmowania kolejnych działań zaplanowanych w projekcie uczestnik będzie miał możliwość skorzystać ze wsparcia psychologa.
5) wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej
dostępne na każdym etapie realizacji projektu
Umożliwienie osobom niepełnosprawnym podjęcia aktywności mającej doprowadzić do zmiany sytuacji zawodowej na rynku pracy.

 

Definicje pojęć stosowanych w projekcie: 

Osoby bezrobotne:
osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie oszukujące zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi definicjami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. Definicja uwzględnia zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL), jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), należy wykazywać jako osoby bezrobotne.

Osoby długotrwale bezrobotne:
młodzież (<25 lat) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy
dorośli (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy
Wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.

Osoby bierne zawodowo:
osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne).
Studenci studiów stacjonarnych uznawani są za osoby bierne zawodowo.
Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), uznawane są za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo).
Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność członek rodziny) nie są uznawane za bierne zawodowo.

Osoby o niskich kwalifikacjach:
osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie (Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia).
Wykształcenie PODSTAWOWE – poziom ISCED 1
Wykształcenie GIMNAZJALNE – poziom ISCED 2
Wykształcenie PONADGIMNAZJALNE – poziom ISCED 3

Osoby niepełnosprawne:
za osoby niepełnosprawne uznaje się osoby niepełnosprawne w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2011 nr 127 poz. 721), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 2011 nr 231, poz. 1375), tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia.

Osoby powyżej 50 roku życia:
wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.

Osoby pracujące:
osoby w wieku 15 lat i więcej, które wykonują pracę, za którą otrzymują wynagrodzenie, z której czerpią zyski lub korzyści rodzinne lub osoby posiadające zatrudnienie lub własną działalność, które jednak chwilowo nie pracowały ze względu na np. chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie.

STATUS NA RYNKU PRACY OKREŚLANY JEST W DNIU ROZPOCZĘCIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE.

Rozeznanie rynku: 

Wszystkie dokumenty związane z realizacją zasady konkurencyjności i rozeznania rynku znajdują się odpowiednio na stronie www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl lub na dole strony, w części PLIKI DO POBRANIA. 
Zachęcamy potencjalnych Wykonawców do współpracy! 

 

Kontakt: 

QS Zurich Sp. z o.o.
ul. Słupska 6a
02-495 Warszawa
tel: +48 22 651 74 88

Biuro Projektu:
ul. Narutowicza 18/4
33-100 Tarnów
tel: +48 14 689 27 50
czynne w godzinach: 8:00-16:00